VERKIEZINGSMEMORANDUM

Als Landelijke Gilde zijn wij zo vrij om aan de huidige en de toekomstige bestuurders enkele ideeën aan te reiken omtrent de landelijke woon-, leef- en werkomgeving in Deurle en Sint-Martens-Latem, met zorg voor de kwetsbare bevolkingsgroepen, aandacht voor platteland en bovenal bestuurlijke kracht als belangrijke accenten. Gestoeld op een klimaat van beleidsinspraak voor alle verenigingen, van jong tot oud, worden onze kernpunten hierna opgesomd.

Wonen en Leven

 • Verkaveling voorschriften aanpassen aan nieuwe noden opdat de dorpseigen jonge generatie hier kan blijven wonen: kleinere woningen, kangoeroewoningen, …
 • Samenwerkingsverbanden met omwonenden om kleine gras- en bloemenperken te onderhouden in wijken.
 • Een doordacht mobiliteitsbeleid : fietsroutekaarten voor schoolgaande jeugd, veilige fietspaden.
 • Ondersteun alle onderwijsnetten op het dorp in het kader van het flankerend onderwijsbeleid.
 • Actualiseer de Atlas der Buurtwegen in samenspraak met de land/tuinbouwers : houd rekening met de omvang en de breedte van landbouwmachines bij de inrichting van het openbaar domein.

 

Werken

 • Jonge zelfstandigen stimuleren om kleinhandelszaken in het dorp uit te bouwen.
 • Infrastructuur op maat van het dorp met “aangepaste” parkeergelegenheid.
 • Trek activiteiten aan die weinig of geen impact hebben op het platteland. Geef voorrang aan verlaten gebouwen/terreinen buiten het agrarisch gebied.

 

Zorg

 • Ondersteun woningaanpassingen voor ouderen en minder validen om zo lang mogelijk in eigen milieu te kunnen wonen.
 • Creëer een dagopvangcentrum voor personen met dementie, stimuleer buddywerking.
 • Heb bij de inkanteling van het OCMW in de gemeente extra aandacht voor welzijn en zorg: ondersteun de mantelzorgers en heb oog voor verdoken armoede.

 

Land-en tuinbouw

 • Voer bij plannen en projecten een land/tuinbouwtoets in, die nagaat wat het effect is van een bepaalde beslissing op de land/tuinbouw.
  • wees bedachtzaam bij het aanleggen van waterbuffers in land/tuinbouwgebied.
  • overleg tussen aannemers/waterbeheerders en land/tuinbouwers.
  • overstromingsrisico beperken door een actief waterbeheer in samenspraak met land/tuinbouw.
 • Stimuleer familiale land/tuinbouw.
 • Ondersteun land/tuinbouwers die hun bedrijf willen integreren in het landschap, bvb door advies bij aanplantingen of financiële tegemoetkoming in de meerkost van bouwmaterialen die betere integratie mogelijk maken.
 • Voorzie in voldoende bouwmogelijkheden voor nieuwe land/tuinbouwbedrijven in agrarisch gebied.
 • Niet beperkend optreden voor 1 bepaalde soort of type land/tuinbouw.
 • Beschouw de diversiteit van de land/tuinbouw als een ‘groene’ troef.
 • Ondersteun of stimuleer activiteiten die het imago van de land/tuinbouw bevorderen. Geef aan de bevolking ook realistische informatie, bijvoorbeeld in het kader van oogstwerkzaamheden, de inzet van de land/tuinbouw op vlak van milieu bvb. zorg voor bijen, onderhoud knotwilgen, maaibeheer van graslanden,…
 • Sensibiliseer de mede-recreanten van het land/tuinbouwgebied over sluikstorten, zwerfvuil, loslopende honden…Afval en uitwerpselen van huisdieren zijn gevaarlijk voor landbouwdieren.
 • Respecteer de omzendbrief RO/2010/01 over het Herbevestigd Agrarisch Gebied (HAG) en geef effectief compensatie bij het aansnijden van HAG .

 

Bestuurlijke kracht

 • Geen verplichte grootschalige gemeentefusie, waarbij we dreigen opgeslorpt te worden, maar een stevige intergemeentelijke samenwerking.
 • Stem regelgeving af met naburige gemeenten op vlak van bvb. veldkanonnen, containerpark, modder op de weg, collectief onderhoud van duikers in de beken…